Bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium v študijnom programe Chémia, medicínska chémia a chemické materiály v dĺžke troch rokov poskytuje vedomosti z oblasti prí­ro­dovedných, spoločenskovedných, ekonomicko-právnych a chemicko-­inži­nier­skych predmetov so zameraním na oblasť výroby a spracovania materiálov na báze prírodných a syntetických polymérnych a kompozitných materiálov.

Študijný program Chémia, medicínska chémia a chemické materiály (je zameraný na výrobu, spracovanie a použitie prírodných, synte­tic­kých a kompozitných polymérnych materiálov a výrobkov. Individuálnym výberom voliteľných predmetov si poslucháči môžu rozšíriť poznatky v oblasti polygrafie, potlačených obalov, polymérov v reštaurá­torstve, materiálov z dreva, buničín a papiera, ale aj v oblasti základov spracovania polymérov, základov textilnej chémie, či fyziológie a komfortu odievania.  Pripravujeme odborníkov pre nasledovné oblasti: celulózo-papierenský priemysel, drevospracujúci priemysel, plastikársky a gumársky priemysel, polygrafický priemysel, vláknarský a textilný priemysel, výrobu a spracovanie obalov, oblasti kultúry, stavebníctva, dopravy, obchodu a pre ostatné sféry použitia materiálov a výrobkov. Absolventi počas štúdia získavajú aj vedomosti a ná­vyky, ktoré im pomáhajú pri uplatnení v ekonómii, finančníctve, manaž­mente, informačných technológiách, marketingu, reklame a pod.

 Absolvent bakalárskeho štúdia
  • je schopný využiť teoretické vedomosti pri riešení problémov v hore uvedených oblastiach,
  • ovláda základnú odbornú terminológiu z oblasti polymérnych materiálov a je schopný spolupracovať s inžiniermi aj technikmi,
  • dokáže komunikovať v cudzom jazyku,
  • aktívne využíva výpočtovú techniku pri riadení technologických procesov, pri kontrole a riadení kvality, pri vyhodnotení a spracovaní výsledkov laboratórnych meraní a výrobných procesov, v oblasti polygrafie aj pri spracovaní obrazu a textu

 

Absolvent bakalárskeho štúdia má dobré predpoklady pre ďalšie inžinierske štúdium. Svoje vedomosti môže prehĺbiť v jednom z piatich modulov Ústavu prírodných a syntetických polymérov (http://www.fchpt.stuba.sk/sk/ustavy-a-oddelenia/ustav-polymernych-materialov.html?page_id=1703):
  • Drevo, celulóza a papier
  • Plasty, kaučuk a guma
  • Polygrafia a fotografia
  • Vlákna a textil

Podrobné informácie o študijnom pláne programu Chémia, medicínska chémia a chemické materiály sú uvedené na stránke.

© 2018:ODCP FCHPT STU, educell.sk, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress