CSTI 2023

CSTI  2023  Conservation Science, Technology and Industry 

Slovenské národné múzeum
Slovenská technická univerzita v Bratislave

vás pozývajú na vedeckú konferenciu CSTI 2023

CSTI 2023

Interdisciplinárny výskum a ochrana kultúrneho dedičstva   Interdisciplinary Research and Cultural Heritage Conservation

21. –  23. marca 2023

Slovenské národné múzeum
Bratislavský hrad, Bratislava

Konferencia  CSTI 2023  nadväzuje na predchádzajúce ročníky konferencie

Konanie konferencie CSTI 2023 nadväzuje na pôvodný trojročný cyklus, na ktorom sa prípravný výbor konferencie dohodol ešte v roku 2015. Jeho narušenie bolo spôsobené pandémiou Covidu-19 v rokoch 2020-2021.

Kvalitatívny pokrok v ochrane kultúrneho dedičstva, spojený s uplatňovaním nových vedeckých poznatkov pri jeho ochrane  je každodennou skutočnosťou, pričom na jeho rozvoj má značný vplyv rozvíjajúca sa interdisciplinárna spolupráca a integrácia viacerých vedných disciplín. V súčasnosti najväčší pokrok a kvalitatívne zmeny prebiehajú práve na rozhraní dosiaľ známych vedných disciplín.   Cieľom konferencie CSTI 2023 s názvom  Interdisciplinárny výskum a ochrana kultúrneho dedičstva je predstaviť najnovšie metódy výskumu a prieskumu, využívané pri ochrane hnuteľných aj nehnuteľných súčastí kultúrneho dedičstva, s dôrazom na ich interdisciplinárny charakter. Konferencia sa zameria aj na vysoko aktuálnu výzvu praxe – na stratégie a politiky uplatnenia konzervačných vedcov v zbierkových a pamäťových inštitúciách.

Predpokladané tematické okruhy

 • progresívne metódy a postupy diagnostiky, konzervovania a reštaurovania
 • novodobé dedičstvo (recent heritage),  prieskum, výskum a ochrana
 • štúdie interdisciplinárnych postupov pri ochrane dedičstva
 • uplatnenie environmentálnych prístupov pri ochrane dedičstva
 • skúsenosti a plánované uplatnenie konzervačných vedcov

Predpokladá sa účasť významných zahraničných odborníkov, konzervačných vedcov, zameriavajúcich sa na ochranu materiálov a objektov dedičstva.

Organizačné pokyny
Príspevky

Na konferenciu CSTI 2023 je možné prihlasovať príspevky uvádzajúce progresívne metódy z oblasti interdisciplinárnych výskumov, postupov a technológií pri ochrane dedičstva v 21. storočí
Príspevky môžu mať nasledujúcu formu

 • prednášky (25 minút)
 • krátkej informácie (10 minút)
 • plagátového príspevku

Výstupom konferencie bude elektronický zborník príspevkov.
Organizátori si vyhradzujú právo výberu príspevkov zaradených do programu

Rokovací jazyk konferencie

slovenčina, čeština, angličtina

Účastnícky poplatok 
 • v prípade registrácie s povinnosťou platby do 31. 12. 2022:   80,-€
 • v prípade registrácie s povinnosťou platby od 01. 01. 2023: 100,-€
 • študenti  vysokých škôl: 10,-€

Účastnícky poplatok zahŕňa: účasť na konferencii, zostavenie zborníka príspevkov z konferencie, občerstvenie.
Náklady spojené s účasťou na konferencii hradí vysielajúca organizácia. Organizátori konferencie nezabezpečujú účastníkom ubytovanie, ani stravovanie. Počas konania konferencie bude účastníkom poskytnuté ľahké občerstvenie.

Ďalšie podrobnosti o konferencii
Poznámka

V prípade problémov s vyplnením elektronického formulára nás prosím kontaktujte prostredníctvom:  ivana.jurcikova@snm.sk

Kontaktné osoby
Sponzoring, reklama a výstava

V rámci konferencie ponúkame možnosť prezentácie účastníkov konferencie a firiem formou výstavky alebo odborného predvádzania, inzercie a reklamy v zborníku a iné možnosti. Podrobnosti o sponzoringu budú uvedené na internetovej stránke konferencie. Kontakt: michal.jablonsky@stuba.sk

Dôležité termíny
 • 22. júl  2022  – výzva pre otvorenie registrácie a prihlásenie abstraktov
 • 1. august 2022  – sprístupnenie elektronického prihlasovacieho formulára
 • 31. október 2022 – prihlasovanie  abstraktov, registrácia autorov
 • 30.  november 2022 – rozhodnutie o prijatí príspevku
 • 28. február 2023 – ukončenie registrácie bez príspevku
 • 21. – 23. marca 2023 – konanie konferencie Dodanie plných textov príspevkov do konferenčného zborníka: najneskôr do času konania konferencie
Garanti konferencie

Čeppan Michal, prof. Ing. CSc., Slovenská technická univerzita
Podušelová Gabriela, PhDr., Slovenské národné múzeum

Výstupom konferencie bude elektronický zborník príspevkov.
Organizátori si vyhradzujú právo výberu príspevkov zaradených do programu

Programový výbor
Organizačný výbor
Prihláška na vedeckú konferenciu

Partneri konferencie

           

                  

© 2018:ODCP FCHPT STU, educell.sk, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress