Pedagogika

Odborná výchova sa sústreďuje do troch oblastí:
  • technológie a inžinierstva výroby buničín,
  • technológie výroby papiera
  • chemického spracovania dreva.

Súbor predmetov študijnej špecializácie poskytuje študentom vedomosti, potrebné pri tvorivej práci, pri vývoji, projektovaní a realizácii výroby buničiny, papiera, kartónu a lepenky a ich spracovaní na  finálne papierenské produkty.

Absolventi sa môžu uplatniť v riadiacich a technických  funkciách celulózo-papierenského a drevospracujúceho priemyslu, v obchodných organizáciách, vo vedeckých a výskumných inštitúciách a odborných a vysokých školách príslušného zamerania.

Okrem riadneho štúdia Oddelenie zabezpečuje aj celoživotné vzdelávanie pre celulózovo-papierenský priemysel formou postgraduálov a špecializovaných kurzov.

Doposiaľ Oddelenie vychovalo 663 inžinierov, 74 bakalárov a 115 absolventov mimoriadnych foriem štúdia, medzi ktorými boli aj zahraniční študenti.

© 2018:ODCP FCHPT STU, educell.sk, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress