DES

Logo DESZačiatok riešenia projektu: 01.07.2016
Koniec riešenia projektu: 30.06.2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Zástupca spoluriešiteľa: Mgr. Albert Russ
Charakter výskumu: Základný výskum
Koordinujúce pracovisko: FCHPT STU v Bratislave
Spoluriešiteľská organizácia: Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Anotácia projektu

Biomasa sa okrem tradičných spôsobov spracovania môže transformovať na množstvo ďalších surovín, biopalivá a biochemické látky a to najmä modernizáciou súčasných technológií a vývojom nových postupov biorafinácie. Z hľadiska možného využitia obnoviteľných surovinových zdrojov na Slovensku a v okolitých krajinách je preto potrebné upriamiť pozornosť na využitie priemyselných druhov drevín ako sú buk a smrek a z poľnohospodárskych produktov prichádza do úvahy slama z husto siatých obilnín, a odpad z lesného hospodárstva (kôra). Projekt si, v súlade s cieľmi a zameraním výskumu EU, dáva za cieľ študovať nové prelomové technológie, medzi ktoré patria aj technológie s použitím eutektických rozpúšťadiel. Tieto technológie by mali byť dostupné už v roku 2030, aby sa podľa prognóz mohli v roku 2050 začať naplno využívať aj v priemysle. V rámci riešenia sa projekt bude zaoberať výskumom nových spôsobov frakcionácie biomasy (drevo, slama, buničina, kôra) na základné zložky – celulózu, hemicelulózy, lignín a extraktívne látky. Postupne sa vykoná výber, príprava a charakterizácia hlbokých eutektických rozpúšťadiel (DES) alebo zmesí s nízkymi prechodovými teplotami. V rámci riešenia sa vytvorí databáza známych a overia sa nové, nami navrhnuté, zmesi na modelových systémoch vybraných materiálových skupín a to z hľadiska ich účinnosti, vlastností produktov a dopadov na životné prostredie. Zámerom je stanovenie selektivity vzhľadom na frakcionáciu jednotlivých zložiek biomasy (extraktívne látky, lignín, polysacharidy). V ďalšom kroku sa použijú lignocelulózové suroviny vrátane poľnohospodárskych a lesných odpadov (slama, kôra). Stanoví sa zloženie použitých surovín, určia sa podmienky použitia DES, charakterizujú sa získané produkty a urobí sa návrh najvhodnejšej metódy frakcionácie pre daný typ suroviny.

Ciele projektu

a/ výskum nových spôsobov frakcionácie lignocelulózových surovín, poľnohospodárskych, lesných a pôdohospodárskych odpadov biomasy na základné zložky
b/ chemická a fyzikálna charakterizácia zložiek frakcionácie, s použitím známych alebo nami navrhnutých tzv. hlboko eutektických zmesí (DES) alebo zmesí s nízkymi prechodovými teplotami.

Výstupy projektu

https://www.researchgate.net/project/Fractionation-of-lignocellulosic-raw-with-deep-eutectic-solvents

© 2018:ODCP FCHPT STU, educell.sk, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress