História

Začiatok výučby špecialistov pre oblasť chemického spracovania dreva a výroby buničiny a papiera na Slovensku sa viaže k roku 1943, kedy bol založený na Odbore chemickotechnologického inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave Ústav chemickej technológie dreva. Na tomto ústave sa začalo s výchovou inžinierov – špecialistov pre celulózovo-papierenský a ostatný drevospracujúci a vláknarenský priemysel. Zakladateľom a prvým prednostom Ústavu chemickej technológie dreva bol prof. Ing. František Kozmál, DrSc. Po druhej svetovej vojne od roku 1945 mal ústav pôsobnosť pre celé Československo. Z pôvodného ústavu bola vytvorená v roku 1952 Katedra chemickej technológie dreva a vlákien. Táto katedra mala dve špecializácie, a to: špecializáciu chemickej technológie dreva, celulózy a papiera a špecializáciu chemických vlákien. Po vzniku Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene (1950), prevzala táto VŠ výuku špecialistov pre drevospracujúci priemysel (okrem celulózovo-papierenského) a v roku 1965 sa odčlenila  špecializácia chemických vlákien vo forme samostatnej katedry.  V roku 1970 po reorganizácii študijných smerov na ChtF SVŠT vznikla zlúčením dvoch katedier ( Katedry chemickej technológie dreva, celulózy a papiera a Katedry kožiarskych a textilných materiálov ) nová katedra s názvom Katedra textilu, celulózy a papiera s oddelením textilu, oddelením chemickej technológie dreva, celulózy a papiera, oddelením kožiarskych materiálov a oddelením polygrafie a fototechniky ( od roku 1974). V dôsledku zmien po roku 1989 došlo aj k zmenám na Chemicko- technologickej fakulte. S jednoznačnou podporou organizácií celulózovo-papierenského a drevospracujúceho priemyslu vznikla 1.februára 1991 z Oddelenia chemickej  technológie dreva, celulózy a papiera znova samostatná Katedra chemickej technológie dreva, celulózy a papiera.

Existencia Katedry je spojená s významnými vedcami, v súčasnosti už zosnulými, ako boli profesori: prof. Dr. Jiří Hostomský, doc. Ing. Martin Košík, DrSc.

Vedúcimi katedry boli od roku 1970:

  • prof. Ing. Anton Blažej, DrSc., (1970-1979)
  • doc. Ing. Ľubomír Lapčík, Ph.D., (1980-1990)
  • Ing. Vlasta Lužáková, Ph.D. (1991-1994)
  • doc. Ing. Pavel Krkoška, Ph.D. (1994-2001)
  • prof. Ing. Svetozár Katuščák, Ph.D. (2001-2010)
  • doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (2010 – trvá)

Po celú dobu trvania katedra vyvíjala učebný program v súlade s učebnými programami univerzít podobného zamerania vo svete a najmä v Európe. Pedagogická práca katedry je spojená s bohatou vedecko-výskumnou činnosťou. Katedra počas svojej existencie vychovala pre celulózo-papierenský a drevársky priemysel 632 absolventov (Ing.) a 63 doktorandov (Ph.D.). Mnohí z absolventov katedry zastávajú v súčasnosti významné pozície nielen v priemysle, ale aj v štátnej administratíve, vo vedeckých a výskumných inštitúciách, a v súčasnosti aj v súkromnom sektore.

Od 1. januára 2006 je pracovisko súčasťou Ústavu polymérnych materiálov ako Oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a papiera.

Od 1. apríla 2016 je pracovisko súčasťou Ústavu prírodných a syntetických polymérov ako Oddelenie dreva, celulózy a papiera.

© 2018:ODCP FCHPT STU, educell.sk, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress