Projekty

Projektová činnosť je popri výučbe a vzdelávaní veľmi dôležitou súčasťou našich aktivít. Zapájame sa do domácich a medzinárodných projektových výziev, no významnú časť venujeme aj menším projektom súvisiacim s priemyselným výskumom pre našich partnerov.

APVV 

Kód projektu: APVV-20-0410
Akronym: PolArt
Názov (sk):Ochrana a konzervovanie novodobých objektov kultúrneho dedičstva s obsahom plastov
Title (en): Preservation and preservation of modern cultural heritage objects containing plastics
Trvanie projektu: 2021 – 2025
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Katarína Vizarová, PhD.

 

Kód projektu: APVV-15-0460
Akronym: PlasmArt
Názov (sk):Konzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva z prírodných organických materiálov nízkoteplotnou plazmou
Title (en): Conservation and stabilisation of cultural heritage objects from natural organic compounds by low temperature plasma
Trvanie projektu: 2016 – 2019
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Katarína Vizarová, PhD.

Kód projektu: APVV-15-0052
Akronym:
Názov (sk): Frakcionácia lignocelulózových surovín s eutektickými rozpúšťadlami
Title (en): Fractionation of lignocellulosic raw with deep eutectic solvents
Trvanie projektu: 2016 – 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.

Kód projektu: APVV-14-0393
Akronym:
Názov (sk): Komplexné využitie extraktívnych zlúčenín kôry
Title (en): Complex utilization of wood bark extractives
Trvanie projektu: 2015 – 2019
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.

Ostatné medzinárodné projekty

Kód projektu:
Akronym:
Názov (sk): Získanie konkurenčnej výhody v oblasti spracovania dreva, celulózy, papiera a konverzie papiera
Title (en): Obtaining a competitive advantage in the field of wood, pulp, paper and paper conversion
Trvanie projektu: 2018 – 2021
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Katarína Vizarová, PhD.

EUREKA Network Projects

Kód projektu: E!9975
Akronym: SusPlArt
Názov (sk): Trvaloudržateľné nízkoteplotné plazmové technológie pre čistenie historických a archeologických artefaktov z prírodných polymérov
Title (en): Sustainable low-temperature plasma technologies for cleaning historical & archaeological artefacts from natural polymers
Trvanie projektu: 2018 – 2021
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.

Program podpory mladých vedcov

Kód projektu:
Akronym:
Názov (sk): Izolácia akcesorických látok prostredníctvom superkritickej extrakcie s oxidom uhličitým
Title (en): The isolation of accessory substances by supercritical extraction with carbon dioxide
Trvanie projektu: 2016 – 2018
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Aleš Ház, PhD.

Kód projektu:
Akronym:
Názov (sk): Analýza fyzikálno-chemických vlastností nových ternárnych hlboko eutektických rozpúšťadiel a ich schopnosť rozpúšťať zložky biomasy
Title (en): Analysis of physicochemical properties of novel ternary deep eutectic solvents and their ability to dissolve biomass components
Trvanie projektu: 2018 – 2018
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Veronika Majová

Kód projektu:
Akronym:
Názov (sk): Štúdium využitia bioaktívnych zlúčenín izolovaných z rastlinnej biomasy
Title (en): Study of the Use of Bioactive Compounds Isolated from Plant Biomass
Trvanie projektu: 2018 – 2018
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Petra Strižincová

© 2018:ODCP FCHPT STU, educell.sk, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress