SAFECULT

Rozvoj rámca zručností v oblasti manažmentu rizík živelných pohrôm pre európske písomné kultúrne dedičstvo – Erazmus + 2021-1-SK01-KA220-VET-000033337

Začiatok riešenia projektu: November 2021SAFECULT
Koniec riešenia projektu: Október 2024
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Charakter výskumu: Aplikovaný výskum
Koordinujúce pracovisko: FCHPT STU v Bratislave
Spoluriešiteľské organizácie: DATAPOWER CONSULTING (IT), I-CON (RO), BCNF (IT), CHIEF (IT), SNA (SK), BAR (RO), BIRKBECK (UK)
Oficiálna webstránka projektu: https://safecult.eu

Európske kultúrne dedičstvo je najrozmanitejším a najbohatším dedičstvom sveta a je dôležitou súčasťou našej individuálnej a kolektívnej identity. Zohráva významnú úlohu v európskej integrácii
vytváraním väzieb medzi občanmi a spoločnou, pamäťou Európy“. Zhoršovanie životného prostredia, zmena klímy, prírodné a človekom vytvárané hrozby vystavujú toto dedičstvo množstvu rizík, ktoré je potrebné zvládnuť pomocou špecifických zručností. Tie sú riešené za pomoci širokej interdisciplinárnej spolupráce.

Ciele projektu

Zvýšiť a rozšíriť kľúčové kompetencie a zručnosti operátorov (najmä archivárov, knihovníkov a konzervátorov) a tým vytvoriť nové pracovné príležitosti
Vytvoriť európsku sieť na spoločné riešenie otázok manažmentu rizika živelných pohrôm a prvotný zásah s cieľom umožniť medzinárodnú spoluprácu a pomoc
Navrhnúť a implementovať rezidenčný medzinárodný kurz u jednotlivých partnerov projektu na podporu koordinácie pri riešení núdzových situácií

Projekt SAFECULT je silnou iniciatívou na

  • Vybudovanie medzinárodnej siete osvedčených postupov pre manažment rizík európskeho písomného kultúrneho dedičstva
  • Zostavenie, odovzdávanie a šírenie rámca zručností pre manažment rizík živelných pohrôm a
  • Vybudovanie kapacity na zavedenie preventívnych a aktívnych opatrení na zmiernenie rizík a prirodzených vplyvov prírodných hrozieb

Plánované výsledky

  • Štúdium použitia prístupov a postupov manažmentu rizík živelných pohrôm prijatých pri prvotnej reakcii na mimoriadne udalosti ovplyvňujúce písomné kultúrne dedičstvo
  • Navrhnúť a vybudovať dynamickú vedomostnú základňu zameranú na manažment rizík živelných pohrôm a medzinárodnú prvú pomoc
  • Vypracovať rozšírené učebné osnovy pre odborníkov z praxe
  • Navrhnúť a vypracovať tréningové a vzdelávacie materiály kurzu (OER)
  • Vybudovať Európsky rámec pre manažment rizík a núdzových situácií pre písomné kultúrne dedičstvo

Výstupy projektu

Zoznam publikovaných a zverejnených výstupov projektu

Sumárny výstup etapy R1 (Slovenská verzia)

 

© 2018:ODCP FCHPT STU, educell.sk, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress