PolArt

Ochrana a konzervovanie novodobých objektov kultúrneho dedičstva  s obsahom plastov – projekt APVV-20-0410

Začiatok riešenia projektu: 01.07.2021
Koniec riešenia projektu: 30.06.2025
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Zástupca spoluriešiteľa: Mgr. Art. Veronika Gabčová
Charakter výskumu: Aplikovaný výskum
Koordinujúce pracovisko: FCHPT STU v Bratislave
Spoluriešiteľská organizácia: Slovenská národná galéria 

Ciele projektu

Cieľom navrhovaného projektu je nastavenie preventívnej ochrany zbierok súčasného umenia pamäťových inštitúcií SR  a vývoj metódy plazmochemickej ochrany materiálov a objektov kultúrneho dedičstva z plastov. Pre dosiahnutie hlavného cieľa sú stanovené ciele jednotlivých etáp riešenia:

  • Vykonať materiálový prieskum a identifikáciu zastúpenia plastov v zbierkach súčasného umenia v SNG a galériách SR.
  • Na základe súčasného stavu poznania navrhnúť modelový systém plastov a objektov z plastov pre účely preskúmania vplyvu vonkajších a vnútorných faktorov degradácie na rýchlosť starnutia a poškodenia objektov.
  • Experimentálne overiť vzájomný vplyv jednotlivých zložiek kombinovaných modelových objektov z hľadiska ich degradácie pri rôznych podmienkach urýchleného starnutia.
  • Preskúmať a experimentálne overiť účinok nízkoteplotnej atmosférickej plazmy a etylénoxidu na stabilitu plastových materiálov s cieľom využitia na mikrobiologickú dekontamináciu objektov dedičstva.
  • Na základe získaných poznatkov formulovať návrhy na preventívnu ochranu zbierok súčasného umenia a objektov kultúrneho dedičstva obsahujúcich skúmané materiály.

Harmonogram

Harmonogram projektu vychádza z hlavných aktivít, potrebných pre úspešné riešenie problematiky

Cieľom projektu je získanie aplikačných výstupov v oblasti nových metód a postupov ochrany kultúrneho dedičstva, obsahujúceho syntetické materiály/plasty. Vzhľadom na to, že ide o pomerne novú problematiku, v SR ale i vo svete málo prebádanú, v prvom kroku je potrebné štúdium poznatkov o  zastúpení materiálov so zameraním na plasty v zbierkach súčasného umenia v pamäťových inštitúciách SR a vo svete. Spracuje sa literárna rešerš  o mechanizmoch a faktoroch starnutia a degradácie predmetných plastov a ich ochrane.

Uskutoční sa prieskum materiálového zastúpenia v zbierkach súčasného umenia SNG a vybraných galériách SR. Získané údaje budú základom tvorby databáz materiálov a ich spektrálnych a ďalších charakteristík. Vykoná sa rozbor zastúpenia plastov a špecifikácia stavu a rozsahu ich poškodenia a degradácie.

Na základe literárnej rešerše a prieskumu v teréne sa zostaví modelová zbierka materiálov (plastov) a objektov (kombinácie materiálov) a následne sa vypracujú modely degradácie, ktoré sa použijú na predikciu  a klasifikáciu stupňa degradácie umeleckých diel a na identifikáciu priority zásahu v zbierkach inštitúcie.

V ďalšej časti budú experimentálne práce zamerané na skúmanie rozsahu degradácie materiálov vplyvom

  • vonkajších faktorov (exteriérové/interiérové svetlo, vlhkosť, teplota, emisie a iné)
  • vnútorných faktorov (vzájomné ovplyvňovanie zmesných materiálov a viacerých druhov materiálov a iné)
  • konzervačných zásahov, sterilizácie chemickými (etylénoxid), a fyzikálnochemickými (plazma) metódami.

Výsledky modelových experimentov sa overia na reálnych artefaktoch v zbierkach SNG a následne sa zovšeobecnia do modelov degradácie. U perspektívnych postupov plazmovej sterilizácie sa preverí dekontaminačná účinnosť. Získané výstupy budú slúžiť pre formuláciu odporúčaní a postupov preventívnej ochrany (podmienok uchovávania a vystavovania) a konzervovania s cieľom eliminácie faktorov, spôsobujúcich poškodenie objektov kultúrneho dedičstva a predĺženia ich životnosti.

Výstupy projektu

Zoznam publikovaných a zverejnených výstupov projektu PolArt

Literárna Rešerš_SYNTETICKÉ POLYMÉRNE MATERIÁLY V ZBIERKACH KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2022

Literárna rešerš Vplyv vonkajšícvh faktorov na degradáciu polymernych materiálov zastúpených v zbierkach moderného a súčasného umenia 2023

Literárna rešerš Sterilizácia plastových materiálov nízkoteplotnou plazmou 2024

© 2018:ODCP FCHPT STU, educell.sk, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress